جمعه 2 اسفند 1392

ذخیره کن

ذخیره کن!

مردی ثروتمندی از دنیا رفته بود.

او را برای حساب کتاب آوردند.

نامه ی اعمالش را نگاه کردند.

مرد ثروتمند در دنیا با مردم معامله می کرد

وهنگامی که کارگزارانش می خواستند حساب کتاب

کنند به آنها می گفت: از طلب کردن بدهی بیچارگان ودرماندگان

بگذرند وبا آنها به انصاف رفتار کنید.

همین کارنیک او رضایت پروردگار را جلب کرد وخداوند

به فرشتگان فرمود:ما به گذشت از او سزاوارتریم....

او را درگذرید!
 

سوسا تم

Susa Web Tools