چهارشنبه 13 فروردین 1393

درس همسایه غاز است

 

خوشا به حالت ای انسانی         

                                        که شاد خرم عروض می خوانی

در درس مانیست جز جبر و فیزیک

                                 دلم گرفته از هیپربولیک        

ای کاش من هم انسانی بودم

                               باشادمانی عروض می خواندم

می رفتم از نقد تامرز منطق

                            با فلسفه عشق انگاه منطق

از بس گرفتم از ایکس مشتق

                           جان از وجودم گردید مشتق

باشعر حافظ می خوانی عرفان

                          ما بسط سینوس یا حجم لیوان

ماطول قوس وانتگرال وجذر

                          تو دشت دل را می پاشی بذر

ما خشک وبی روح با برق وسرعت

                         تو با دل وجان ای خوش به حالت..

             تقدیم به همه ای درس خونا.......                         
 

سوسا تم

Susa Web Tools