پنج‌شنبه 4 اردیبهشت 1393

قایق

  

 

چرا باید بسازم قایقم را 

چرا باید شوم دور ازاین خاک 

.. 

که هرجا میروم دنیا همان است.. 
 

سوسا تم

Susa Web Tools