یکشنبه 7 اردیبهشت 1393

ازماست که برماست

چندتا فامیل پیرزن داریم همیشه توی عروسی ها می اومدن می زدن تو پهلوم در گوشم می گفتن: بعدی تویی، بعدی تویی!

البته مدتیه  دیگه این کارو نمی کنن چون توی مجلس های ختم، منم باهاشون همین کارو کردم.
 

سوسا تم

Susa Web Tools