شنبه 3 خرداد 1393

مادام!

دوشینه به رهگذر دیدم

ترسا زنکی سپید اندام

او سروصفت همی خرامید

شویش به عقب دوان چو خدام

گفتم به فرانسوی چه گویی

به خانم خویش؟ گفت مادام

گفتم ز خدا بترس ترسا

وندر ره زاهدان منه دام

مادام تو گشت بهر ما دام

دل در پی دام توست مادام 

ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس
 

سوسا تم

Susa Web Tools