سه‌شنبه 6 خرداد 1393

 

بعضی وقت ها مسیر روشنی که در زندگی در برابر مان قرار می گیرد  

مسیر سعادت ونور حقیقی نیست...... 

بلکه نور اتومبیل در تاریکی شب  

که پروانه ها به سمتش حرکت می کنند 

ولی بیرحمانه از بیین میروند.....
 

سوسا تم

Susa Web Tools