چهارشنبه 4 تیر 1393

...

واما با تلاشهای بی وقفه وجهدهای فراوان وزحمتهای بسیار این ترم هم به خیر وخوشی تمام شد  

اما واما زندگی همچنان ادمه دارد 

ومن مسیر را روشن میبینم 

گوی کسی در پایان راه مرا صدا میزند 

آیا او خوشبختی ست یا سعادت  

وشاید هم حقیقت یک عمر زندگی ته راه باشد...
 

سوسا تم

Susa Web Tools