چهارشنبه 4 تیر 1393

عجیبه

به دوستم زنگ زدم حالش بپرسم  

گفتم چند روزه خبری ازت نیست؟

گفت چیزی نیست .

مجلس ختم رفته بودم

گفتم خووب؟

گفت هیچی خیلی خوب بود

ومن در کمال تعجب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

سوسا تم

Susa Web Tools