پنج‌شنبه 2 مرداد 1393

روز جهانی قدس


قـــدس می گــوید که آزادم کنیـــد
گوش بر این آه و فریادم کنیـد

مسـلمــین را قبــــــله ی اول منـــم
خـالی از این شرّ شــیادم کنیـد

در اسارت می برم عـمری به ســـر
پاک از هرخبث و بیدادم کنید

مشــرکین را خـوانده قرآنت نجس
از نجــاست پاک بنـیادم کنید

کوه و دشت مسلمین در یک خروش
محــو اسـرائیلِ صــیادم کنیـد

مهــــبط وحـی الهی چـــون منـــــم
"طَهِّرا بیتی" بخوانشادمکنید

کـعبه اکنون، مر شما را قــبله اســت
اولین قـــبلــه منـــم یادم کنید

مشـعـلم نورم بنایم قدســی اســت
تا به کی مـتروک بیدادم کنیـد

دلــوهای خون عشـــق خـــویش را
ریخـته، مطهورِ اِلحـادمکـنیـد

دامــــنم را پاک از غاصـــب کنیـــــد
دور، از این ظلمِ جـلاّدم کنیـد

صهیونیزم، بر مــــن زده قفل ستـــم
با کلــــــید فتـــح، آزادم کنیـد

من مـــــریض بسـترم باشم اسیــــــر
با عــیادت خــرّم، آبادم کنیـد

عاشـــــقم هـــــم بر اَذان و احـمدش
با نوایِ عاشـقان شــادم کنیـد

شـــورگلــبانگ مـــحـمد را به گــوش
زمزمه چون طفلِ نوزادم کنید

خواسـت"نعمانی" بگویدعـرض قدس
" مسـجد الاقصا" منم یادم کنید
نعمانی بادغیسی
http://jmal.blogfa.com

 

سوسا تم

Susa Web Tools