شنبه 5 مهر 1393

اگر روزی...

 

                                                                          اگـــــــــــرآسمان آبی

آسمان آبیروزی دلـــــــــــــمآسمان آبی

آسمان آبی گرفت یـــــــــــــــادم باشدآسمان آبی

آسمان آبیکـــــه خـــدا بـــــا مــــــــن است،آسمان آبی

آسمان آبیکـــــــه فرشتـــه هــــا برایم دعـــا میکنند،آسمان آبی

آسمان آبیکه ستـــاره ها شب را برایم روشن خواهــند کرد.آسمان آبی

آسمان آبییـــــــــادم باشد کـــــــــه قـــــــاصدــــکی در راه است،آسمان آبی

آسمان آبیکــــــــــــــه بــــــــــــــــهار نـــــــــــــــــزدیک اســــــــــــت،آسمان آبی

آسمان آبیکـــــــــــه فــــــــــــــــردا منتظــــــــــــرم می مـــــــــــــــــــــاند،آسمان آبی

آسمان آبیکـــــــــــه مـــــــن راه رفتـــــن می دانــــــــــم و دویـــــــــدن،آسمان آبی

آسمان آبیو جـــــــاده ها قدم هــــایم را شمـــــاره خواهنـــــد کرد.آسمان آبی

آسمان آبیاگــــــر روزی دلـــــــم گرفت یـــــــــــادم بـــــاشدآسمان آبی

آسمان آبیکـه خدای من اینجاست همیــن نزدیکیهـاآسمان آبی

آسمان آبیو مـــــــــــــــن، تنهـــــــــتــــــــا آسمان آبی

آسمان آبینیـــــستـــــــــــــــــــــمآسمان آبی

آسمان آبی........................آسمان آبی
 

سوسا تم

Susa Web Tools