دوشنبه 28 مهر 1393

امل ها وروشنفکران(من به امل بودن افتخار میکنم)تو مےتوانے روسرے نصفہ نیمہ ات را هے بردارے و دوباره بزارے

مےتوانے گاهے بادبزنش کنے 
مےتوانے مانتوے سفید کوتاه نازک چسبان بپوشے تا گرمت نشود

فرض کن اینہا بلد نیستند مثل تو باشند

فرض کن اینہا عادت کرده اند بہ این پارچہ ے سیاه در این گرما

فرض کن گرمشان نمےشود فرض کن تو روشنفکرے و اینہا اُمُّل

آخر تو چہ مےدانے چادر ترنم عطر یاس در فضاے غبار آلود دنیاست
.
آخر تو چہ مےدانے حجاب خنکا و زیبایے بہ وجود هر دختر مےنشاند

تو مےتوانے خوش باشے بہ عرق نکردن در دنیا

خنکاے بہشت گوارایتان دختران چادرے

 

سوسا تم

Susa Web Tools