دوشنبه 12 آبان 1393رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس                         گوی ولی شناسان رفتن ازین ولایت


در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا                           سرها بریده بینی بیجرم وبی جنایت

 

سوسا تم

Susa Web Tools