شنبه 24 آبان 1393

هیچ منظوری نداشتم


دوهفته گذشته استاد از دانشجویان سوالی پرسید :

وبعد هریکی از دانشجویان یه چیزی گفت :من هم یه چیزی گفتم اما کاش 

لال میشدم اون موقع واین حرف نمی زدم

چون من هیچ منظوری نداشتم 

وچون بدون فک کردن حرف زدم از خودم به خاطر این حرف متنفرم 


وبعدها فکر کردم که شاید استاد برداشته دیگه کرده باشه

اااااااااااایییییییی خدااااااااااااااا 

منو بکش 

....

.


 
 

سوسا تم

Susa Web Tools