دوشنبه 6 بهمن 1393

کار هر کس نیست خرمن کوفتن

.........نر میخواهد ومرد کهن 

استاد گفت:  

شیر نر میخواهد ومرد کهن 

من هم گفتم :استاد شیر نر یا گاونر؟ 

گفتن:گاونر درست 

دوستم آروم بهم گفت :چرا حال استاد گرفتی؟ 

اما..... 

...... 

استاد گفت:شیر نر گفتم خواستم بفهمم حواس چند نفر در کلاس هستش . 

من هم رو به دوستم کردم یه لبخند پیروز مندانه زدم.
 

سوسا تم

Susa Web Tools