پنج‌شنبه 9 بهمن 1393

رنگ مشکی چادر

 

 

رنگ مشکی چادر 

رنگ شرافت............>رنگ سنگ کعبه 

رنگ تقدس.............>رنگ لباس کشیش و راهب 

رنگ دانایی.............>رنگ لباس قاضی 

رنگ هیبت وعظمت.............>رنگ خانه کعبه

رنگ اقتدار...............>رنگ کمربند مشکی در ورزش.
 

سوسا تم

Susa Web Tools