چهارشنبه 27 اسفند 1393

تحمل خویشتن

 

کسی که سلول انفرادی را ساخت

     میدانست که سخت ترین کار انسان

     تحمل خویشتن است ... !

 

           

 

سوسا تم

Susa Web Tools