یکشنبه 18 مرداد 1394

عجب هوای شرجی!!!!!!!!!!!!!

وقت آن رسیده بود که دریا خمس سالانه اش را به آسمان بدهد 

گوی در اینجا به باد حکم توقف داده اند 

حتی نسیم هم اجازه حرکت کردن ندارد  

انسانها وپرندگان برای آنکه توبیخ نشوند هرکدام دریک مکانی ساکن بودند هیچ کس قدرت مقابله ندارد 

آدمی زادها هر کدام زیر کولرهای خود سنگر گرفته کوچه وبازار پر شده از عطر سکوت 

واین همه فشار وتحریم را تیر برق نماد استقامت وپایداری تحمل میکند 

گاه گاهی بغضش میشکست وبرق برای دلداری او میرفت 

شاید میخواست مارا از سنگرهایمان بیرون بکشد وبا سلطه او روبه رو کند اما هستند آنان که برای رساندن خود به چرخ روزگار حصارهارا بشکنند 

آری این روزها شرجی سلطه را به دست گرفته است
 

سوسا تم

Susa Web Tools