یکشنبه 1 آذر 1394

چه قدر خوبه با آدمای قدر شناس ارتباط داشته باشیم

چه قدر خوبه با آدمای قدر شناس ارتباط داشته باشیم  

اون روز سر کلاس سبکشناسی ۲ که آخرین جلسه اش بود و طبق معمول امتحان باید میدادیم  

وتقریبآ۳۵-۴۰نفر دانشجو برای امتحان اومده بودیم من هم همیشه میز اول مینشستم 

قبل از شروع امتحان استاد از خصوصیات خوب یک دانشجو واینکه یک دانشجو باید چطور باشه و... صحبت میکردن  

تا اینکه به من اشاره کردن و وبه عنوان نمونه یک دانشجوی خوب وزبده از من تعریف میکردن ومیگفتن که ایشون به عنوان مشتی از یک خروار هستن وخلاصه اینکه :

من واقعا زبونم بند اومده بود فقط تونستن این بگم که استاد این نظر لطف شماست .. 
 

سوسا تم

Susa Web Tools