دوشنبه 5 آبان 1393رازها در پرده ها می ماند اگر زینب نبود
حرف ها درسینه ها می ماند اگر زینب نبود
در قیام کربلا صدها حضور و خاطره
درپس تحریف ها می ماند اگر زینب نبود
انقلابی را که برپا کرد فرزند علی
خالی و بی محتوا می ماند اگر زینب نبود
قـتـلگه آن مرکز ثِـقـل قیام کربلا
با حسین درکربلا می ماند اگر زینب نبود
اوج غربت بود عاشورا و هنگام غروب
در میان خیمه ها میماند اگر زینب نبود
باغبان گلسِتانِ مصطفی در بحر خون
داغدارِ لاله ها می ماند اگر زینب نبود
مشگ ،بی آب و علم بی دست و عباس از ادب 
شرمسارِ بچّه ها می ماند اگر زینب نبود
در کنار علقمه سّقای بی دست و عطش 
علقمه در نینوا می ماند اگرزینب نبود

گر چه قاسم کشته شد درکربلا جای پدر 
کربلا بی مجتبی می ماند اگر زینب نبود
تیر زهر آگین و حلق اصغر واشگ رباب
قصه درباد صبا می ماند اگر زینب نبود
لاله های سرخ باغ فاطمه پرپر شدند
داغ بر این لاله ها می ماند اگر زینب نبود
آتش اندر خیمهِ بیمار و زینب درتلاش
ُِمُشتِ خاکستر به جا می ماند اگر زینب نبود
در اِسارت رفت تا مردم به آزادی رسند
روح انسان در فنا می ماند اگر زینب نبود
از قیام کربلا ویرانه شد کاخ ستم
دولت ظالم به جا می ماند اگر زینب نبود
روی نی ، رأس حسین قرآن تلاوت می نمود
همچنان بر نیزه ها می ماند اگر زینب نبود
در خرابه کودکی جان داد از هجر پدر
این مصیبت در خفا می ماند اگر زینب نبود
دشمنی های یزید و ماجرای کربلا 
جمله درشامِ بلا می ماند اگر زینب نبود
داروی درد "امیری"خاک پای زینب است
درد هایم بی دوا می ماند اگر زینب نبود 
 

سوسا تم

Susa Web Tools